Monipuoliset sähköistysprojektit kiinteään hintaan

Vestram Elect­ric Oy on säh­kö­alan yri­tys, joka tar­jo­aa moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia säh­köis­tys pro­jek­te­ja kiin­te­ään hin­taan. Kai­kil­le asen­nuk­sil­le teem­me käyt­töön­ot­to­tar­kas­tuk­sen ja tar­vit­taes­sa var­men­nus­tar­kas­tuk­sen. Tär­keim­piä arvo­ja ovat meil­le tur­val­li­set toi­min­ta­ta­vat, sekä tur­val­li­set ja luo­tet­ta­vat sähköasennukset.

Pää­toi­mia­lu­ee­nam­me on Han­ko ja Raa­se­po­ri. Teem­me myös pro­jek­te­ja yri­tyk­sil­le ja teol­li­suu­del­le pää­toi­mia­lu­eem­me ulko­puo­lel­la maailmanlaajuisesti.

Palvelut

Sähköasennukset

Tar­joam­me kaik­ki asen­nuk­set yhdes­tä pis­to­ra­sias­ta suu­rem­piin koko­nai­suuk­siin myös kiin­te­ään hin­taan eli teem­me pyy­det­täes­sä tar­jouk­sen etu­kä­teen töis­tä, jol­loin asia­kas tie­tää kus­tan­nuk­set ennen tilausta.

Sähköurakointi

Tar­joam­me säh­kö­ura­koin­tia yri­tyk­sil­le, jul­ki­sel­le sek­to­ril­le ja yksi­tyi­sil­le. Hen­ki­lö­kun­nal­lam­me on pit­kä ja laa­ja koke­mus raken­nus­ten, teol­li­suu­den ja konei­den sähköistyksistä.

Murtohälytinjärjestelmät

Asen­nam­me ja huol­lam­me mur­to­hä­ly­tys­jär­jes­tel­miä mer­kis­tä riip­pu­mat­ta. Yri­tyk­sel­läm­me on polii­si­hal­li­tuk­sen myön­tä­mä tur­val­li­suusa­lan elinkeinolupa

Elektroniikka huolto

Huol­lam­me ja kor­jaam­me teol­li­suu­den ja yksi­tyis­ten lait­tei­ta ja elekt­ro­niik­kaa mer­kis­tä riippumatta.

Aurinkopanelit

Pyy­dä tar­jous aurin­ko­pa­ne­li­pa­ke­tis­ta ja asennuksesta

Keskijännite sähköasennukset

Asen­nam­me ja huol­lam­me kes­ki­jän­ni­te­ko­jeis­to­ja, sekä teem­me kes­ki­jän­ni­te­päät­tei­tä 20kv asti.

Rakennusautomaatio

Raken­nam­me ja sanee­raam­me automaatiojärjestelmiä.

Ilmalämpöpumput

Asen­nam­me Pana­so­nicin ilma­läm­pö­pump­pu­ja, Pyy­dä tarjousta!

Nostureiden sähköasennukset

Erkois­osaa­mi­se­na meil­lä on pit­kä ja laa­ja koke­mus sata­ma,- telak­ka- ja sil­ta­nos­tu­rei­den sähköistyksistä.

Instrumentointi

Toteu­tam­me myös ammat­ti­tai­dol­la teol­li­suu­den instrumentointia.

Jätä urakkatarjouspyyntö!